Laatste update 11 Mei 2023.

Deze voorwaarden worden gehanteerd door Mobile App Community B.V. (hierna: “MAC”) en zijn

gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Mechelen onder nummer.

1 Definities

1.1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.2. MAC: De exploitant van het Platform ‘Mobile app community’.

1.3. Gebruiker: De natuurlijke persoon al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf die het

platform bezoekt, gebruikt en/of content bekijkt.

1.4. Dienst: MAC biedt Gebruikers de mogelijkheid tot het volgen van diverse trainingstrajecten op

gebied van online-marketing.

1.5. Coaching sessie(s): Het volgen en ontvangen van coaching via videoverbinding, via telefoon

en in bijzondere gevallen ook in persoon.

1.6. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.7. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.8. Overeenkomst: De overeenkomst voor bepaalde tijd tussen MAC en Gebruiker die Gebruiker

recht geeft op het volgen van trainingen in de vorm van een coaching traject.

1.9. Aanbod: Iedere Aanbieding aan Gebruiker tot het verrichten van diensten door MAC .

1.10. Platform: De website https://arnedemol.com of websites gekoppeld aan de plug&pay van MAC.

1.11. Identiteit van de ondernemer:

Bedrijfsnaam: E-commerce Arne

Inschrijvingsnummer: 0737880186

Contact: info@mobileappcommunity.com

BTW nummer: BE0737880186

2 Toepassing

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van MAC en iedere Overeenkomst

tussen MAC en Gebruiker, alsmede op ieder gebruik van het Platform door een Gebruiker.

2.2. Voordat een Gebruiker gebruik kan maken van het Platform krijgt Gebruiker de beschikking

over deze voorwaarden. Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij toegang

krijgt.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel

nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en

zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde

strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet

geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de

geest van deze algemene voorwaarden.

2.4. Door de aanmelding op het Platform stemt de Gebruiker in dat MAC door middel van

berichtgeving (waaronder maar niet beperkt tot elektronische communicatie) communiceert over

diverse (betaalde) diensten, en dat bepaalde informatie wordt doorgegeven aan MAC . Indien en

voor zover sprake is van marketingcommunicatie, heeft de Gebruiker hiervoor uitdrukkelijk

toestemming geeft.

2.5. Een Gebruiker kan deelnemen aan coaching trajecten indien de Gebruiker tenminste 18 jaar

oud is. Indien de Gebruiker tussen de 13 en 18 jaar oud is, dient de Gebruiker uitdrukkelijk

toestemming te hebben van een ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger. Personen die jonger

zijn dan deze leeftijd mogen geen gebruik maken van de Diensten van MAC .

3 Toegang

3.1. MAC biedt enkel en alleen coaching trajecten aan. BBE heeft nimmer verantwoordelijkheid

over en/of invloed op de uitvoering van marketing door de Gebruiker.

3.2. MAC spant zich in het Platform ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden

uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

3.3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MAC aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk

zijn voor de correcte uitvoerig van de diverse trainingstrajecten tijdig worden verstrekt aan MAC .

3.4. MAC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat BBE is uit

gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook niet wanneer

deze onjuistheid of onvolledigheid vooraf of achteraf bij MAC bekend was.

4 Gebruik

4.1. Gebruiker verkrijgt het recht tot het volgens van het gekozen trainingstraject nadat Gebruiker

op het Platform zijn gegevens heeft achtergelaten en de betaling heeft verricht.

4.2. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal

Gebruiker te allen tijde MAC hierover informeren en alsnog de juiste informatie

vertrekken. Gebruiker draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken

van het Platform. Gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid tot het up-to-date te houden van

zijn gegevens.

4.3. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van het

Platform van MAC , alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

4.4. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het Platform.

Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende

het gebruik van het Platform. Gebruiker dient zich te onthouden van:

Het publiceren en verspreiden van gegevens via het Platform van MAC , die in strijd zijn met de

Belgische wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot: gegevens zonder

toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt,

discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend of pornografisch. Tevens informatie

die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden

schendt of schade kan toebrengen.

Het opstarten, al dan niet via het Platform zelf, van processen (of programma’s) waarvan

Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit MAC of derden hindert of

schade toebrengt.

4.5. Ingeval van (mogelijke) strafbaar handelen door Gebruiker zal MAC hiervan altijd aangifte te

doen en de door Gebruiker verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen,

alsmede alle handelingen verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het

onderzoek.

4.6. MAC komt het recht toe Gebruiker de toegang tot het Platform te ontzeggen en/of het gebruik

van het Platform te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande Gebruiker

en/of mogelijke strafbare feiten.

4.7. MAC is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de

beschikbaarheid van de coaches, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van het

Platform in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor het Platform is bedoeld.

Opschorting

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van MAC of derden en/of

onrechtmatig handelen door Gebruiker, is MAC gerechtigd om het coaching traject van Gebruiker

per direct te beëindigen. In zo’n geval kan Gebruiker geen gebruik meer maken van de dienst van

MAC . In geen geval is MAC aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten

gevolge van het (tijdelijk) opzeggen van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van

gegevens.

Coaching

De inhoud van de coaching trajecten die MAC aanbiedt is niet bindend en slechts adviserend van

aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen

opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en

risico van Gebruiker. Er worden geen garanties gegeven over mogelijk te behalen resultaten.

Gebruiker dient zich volledig in te zetten.

Mastermind(s)

De inhoud van de Mastermind(s) die MAC aanbiedt is niet bindend en slechts adviserend van

aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde

adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor

rekening en risico van Gebruiker. Er worden geen garanties gegeven over mogelijk te behalen

resultaten. Gebruiker dient zich volledig in te zetten. Bij afwezigheid zal Gebruiker de

Mastermind(s) wél volledig moeten betalen gezien de overeengekomen termijnen

vastgesteld voor de afname van het traject.

5 Verplichtingen

5.1. Gebruiker vrijwaart MAC vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van het

Platform voor alle schade als gevolg van in artikel 4 genoemde situaties. MAC is nimmer

aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt ten gevolge van zijn handelingen in strijd met

bovenstaande.

5.2. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd

door MAC aan Gebruiker.

5.3. Gebruiker dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van

enige handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van het

Platform schade wordt toegebracht. Indien Gebruiker zich op enige manier niet houdt aan de

hiervoor gesteld eisen en hiervoor gewaarschuwd is, heeft MAC het recht om Gebruiker

permanent de toegang tot de coaching sessies te ontzeggen, zonder enige vergoeding van

schade en/of restitutie.

5.4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet

handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

5.5. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele

eigendomsrechten van MAC , alsmede op de goede naam van MAC .

5.6. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op het

Platform plaatst dan wel laat plaatsen. MAC is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt

raken van de content van Gebruiker. Gebruiker geeft MAC uitdrukkelijk toestemming om zijn

gegevens te delen met derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een doeltreffende

uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en een derde.

5.7. Gebruiker begrijpt dat hij zelf nadere kosten moet maken voor het opzetten van een eigen coaching onderneming.

Deze kosten zijn niet inbegrepen in het bedrag dat Gebruiker verschuldigd is aan MAC .

Gebruiker dient in elk geval nadere kosten te maken voor het gebruiken van bepaalde applicaties, softwareprogrammatuur, het openen van bankrekeningen, het laten

opstellen van juridische documenten, het inschrijven bij de kamer van koophandels alsmede

andere kosten die redelijkerwijs te verwachten zijn bij het starten van een (nieuwe) onderneming.

6 Beschikbaarheid

6.1. MAC streeft ernaar om zich in te spannen om de coaching sessies zover mogelijk,

ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige

beschikbaarheid van het team van Coaches. MAC is gerechtigd in geval van overmacht de

geplande coaching sessie te verplaatsen. Er zal in een dergelijk geval direct een nieuwe datum

gecommuniceerd worden. MAC is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij

redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de coachingstrajecten te

kunnen waarborgen.

7 Totstandkoming Overeenkomst

7.1. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door MAC aan Gebruiker.

7.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker een Aanbod heeft aanvaard

door online het door hem gekozen abonnement te betalen.

7.3. Indien Gebruiker het Aanbod heeft aanvaard door een (online) betaling te verrichten, zal MAC

het gekozen coaching traject van Gebruiker bevestigen. Elk aanbod is slechts geldig conform de

in het aanbod vermelde termijn en voorwaarden, daarna kan MAC niet meer aan een Aanbod

gehouden worden. Een aanbod vervalt ook indien de aangeboden dienst niet meer beschikbaar

is. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat is komen te vervallen.

7.4. MAC is niet gehouden aan een Aanbod indien Gebruiker redelijkerwijs had kunnen verwachten

of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of

verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Gebruiker geen rechten ontlenen.

7.5. Gebruiker verkrijgt direct nadat hij de ontvangstbevestiging van MM heeft ontvangen op het

door hem opgegeven e-mailadres toegang tot de online agenda. Annulering van een reeds

overeengekomen abonnement kan slechts kosteloos indien de Gebruiker nog geen coaching

heeft ingepland en binnen 6 werkdagen na de ontvangstbevestiging een beëindigingsverzoek

stuurt aan het opgegeven e-mailadres.

7.6. De Gebruiker in de uitoefening van beroep en bedrijf kan een reeds aangegane overeenkomst

niet kosteloos annuleren.

8 Abonnementsvoorwaarden

8.1. Het abonnement wordt voor een bepaald aantal trainingen aangegaan.

8.2. Opzeggingen dienen per e-mail aan info@mobileappcommunity.com gestuurd te worden onder

vermelding van de naam en contactgegevens van de Gebruiker, alsmede de reden van

opzegging.

8.3. MAC kan de overeenkomst onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding of restitutie, uit

welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan de Gebruiker, ontbinden ingeval:

Gebruiker in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeerd;

Gebruiker naar het uitsluitende oordeel van MAC ernstig tekortschiet in de nakoming van

verplichtingen op grond van deze overeenkomst en in verzuim verkeert;

Gebruiker het platform gebruikt in strijd met de geldende wet- en regelgeving of anderszins naar

het oordeel van MAC als ongewenst wordt aangemerkt.

8.4. De Gebruiker is niet gerechtigd om het abonnement te bevriezen of tijdelijk te deactiveren.

8.5. Elke Gebruiker dient uitdrukkelijk de gedragsregels te volgen.

9 Garanties

9.1. Indien de Gebruiker niet tevreden is over het door hem behaalde resultaat, kan de Gebruiker

tot 5 werkdagen na afloop van coaching sessies, een klacht indienen. In deze klacht dient de

Gebruiker gemotiveerd en met overlegging van bewijs aantonen dat hij geen enkel resultaat heeft

behaald. Onder geen enkel resultaat wordt verstaan: de Gebruiker heeft geen enkele sale gedaan

en hij heeft geen omzet (€ 0,- euro ) omzet behaald gedurende, én 14 dagen na afloop van,

coaching periode.

9.2. Een eventuele teruggave van het gelden wordt slechts terugbetaald indien de Gebruiker

uitdrukkelijk aan al de hiernavolgende voorwaarden heeft voldaan. MAC dient op eerste verzoek

toegang te krijgen tot de door haar opgevraagde gegevens bij de Gebruiker. Indien de Gebruiker

weigert toegang te geven, of niet binnen de uiterlijke termijn van 7 werkdagen toegang verschaft

of de opgevraagde gegevens verstrekt, vervalt voor Gebruiker het recht op teruggave van gelden.

9.3. Indien MAC toegang heeft gekregen tot gevraagde gegevens, dient (volledig) aan de

hiernavolgende eisen te zijn voldaan:

– De Gebruiker heeft zich gehouden aan wat Gebruiker is geleerd tijdens de coaching sessies

tevens blijkt uit bewijsstukken blijkt dat deze content door de Gebruiker op de juiste wijze is

toegepast.

– De Gebruiker heeft minimaal 2 coaching sessies gevolgd.

9.4. Indien de klacht onvoldoende gemotiveerd is, of er naar het uitsluitende oordeel van MAC

geen redelijke grond voor de klacht bestaat, ontvangt de Gebruiker geen geld terug. Is er naar het

uitsluitende oordeel van MAC wel een gegronde klacht, ontvangt de Gebruiker binnen 10 dagen

het reeds betaalde geldbedrag terug. MAC heeft te allen tijde het recht om deze garantie te

wijzigen, beperken en te stoppen.

9.5. In geen geval worden er door MAC resultaten beloofd, toegezegd of gegarandeerd. Elke

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de informatie en tips & tricks uit de

coachingsessies en het eventueel te behalen resultaat.

10 Betalingsvoorwaarden

10.1. Door betaling van het coaching pakket gaat Gebruiker akkoord met de algemene

voorwaarden alsmede het incassobeleid van MAC . Kosten voor de coaching trajecten worden op

basis van vooruitbetaling afgerekend tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk, overeengekomen met MAC .

10.2. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Gebruiker, is MAC gerechtigd

om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst

schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

10.3. Het is Gebruiker niet toegestaan reeds geïncasseerde kosten voor de coaching trajecten,

zonder overleg met MAC , te storneren. Gebeurt dit wel, is Gebruiker in verzuim.

10.4. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor

door MAC gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Gebruiker in verzuim.

Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door

MAC gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Gebruiker eerst een

schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van

de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen alvorens zij in verzuim raakt.

Voorgenoemde aanmaning bevat tevens een opgave van de buitengerechtelijke kosten en verdere

gevolgen van het intreden van het verzuim indien zij niet binnen 14 dagen alsnog aan haar

verplichting(en) voldoet. Voor de zakelijke Gebruiker geldt dat deze Gebruiker na afloop van de

betalingstermijn van rechtswege in verzuim is en geen nadere ingebrekestelling zal ontvangen.

10.5. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal MAC zonder nadere ingebrekestelling recht

hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en

vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de

staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

10.6. Indien MAC meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn,

komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en

executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

10.7. MAC heeft het recht om Gebruikers te weigeren mocht blijken dat zij onvoldoende

kredietwaardig zijn.

11 Risico

MAC is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale)

gegevens die Gebruiker online plaatst dan wel laat plaatsen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk

voor zijn gegevens.

12 Overmacht

12.1. MAC is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn

verplichtingen niet kan nakomen, noch kan hij gehouden worden tot het nakomen van enige

verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te

wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende

opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent

in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen

van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van

derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerken telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi)

natuurrampen, (vii) pandemieën, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene

vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van MAC en (xi) overige situaties die naar het

oordeel van MAC buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk

of blijvend verhinderen.

12.3. MAC heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die

(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MAC zijn verbintenis had moeten nakomen.

13 Aansprakelijkheid

13.1. MAC biedt uitsluitend coaching sessies aan waarvan Gebruikers gebruik kunnen maken.

13.2. MAC is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of

nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie verkregen in de coaching

sessies, video’s of via gelinkte websites. MAC streeft ernaar de informatie in) het Platform zoveel

mogelijk up-to-date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar

zijn van het Platform.

13.3. MAC is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving

en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en renteschade.

13.4. De aangeboden diensten van MAC zijn op geen enkele manier te zien als juridisch advies.

13.5. MAC geeft geen garanties over eventuele te behalen resultaten en is niet aansprakelijk voor

geen, verminderde of tegenvallende resultaten door Gebruiker.

13.6. MAC staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/

namens MAC verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

13.7. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van MAC vervallen indien

deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij MAC . Elke vordering tot

schadevergoeding jegens MAC dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een

jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn

aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

14 Schorsing

14.1. MAC is bevoegd de deelname aan coaching sessies te schorsen, indien Gebruiker zijn/haar

verplichtingen daarvoor niet of niet volledig nakomt. MAC is bevoegd de toegang tot de coaching

sessies aan Gebruiker te ontzeggen, indien Gebruiker in strijd met de gebruikersvoorwaarden

handelt.

14.2. MAC behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Gebruiker in de

gevallen als in artikel 4 van deze Overeenkomst benoemd en MAC hierdoor schade heeft

opgelopen.

15 Vrijwaring

15.1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle

gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan MAC

verstrekt in het kader van de Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft

verkregen en welke aan MAC zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

15.2. Gebruiker vrijwaart MAC van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen

van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en

volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

15.3. Gebruiker vrijwaart MAC voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de

werkzaamheden verricht ten behoeve van Gebruiker, waaronder tevens verstaan maar niet

beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker verstrekte gegevens en

informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen

of nalaten van Gebruiker jegens derde(n).

15.4. Indien Gebruiker elektronische bestanden, software of informatiedragers aan MAC verstrekt,

garandeert Gebruiker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Privacy

16.1. MAC gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker.

16.2. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de

uitvoering van de diensten van MAC . MAC zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel

verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk.

16.3. Indien MAC op grond van de aard van de aangeboden Diensten dient te voorzien in

beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een

beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de

daaraan verbonden kosten niet onredelijk is. MAC kan niet garanderen dat onbevoegde derden

nooit in staat zijn de door MAC getroffen beveiliging te breken.

16.4. Bij het aangaan van de overeenkomst geeft Gebruiker expliciet aan MAC om gedeelde

resultaten van Gebruiker op haar website te publiceren ten behoeve van reclame- en/of

promotiedoeleinden.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

17.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten binnen en op de diensten van MAC en

het Platform, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën, adviezen en dergelijke met betrekking

tot het Platform berusten uitsluitend bij MAC en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan

Gebruiker.

17.2. Het is Gebruiker verboden om informatie verstrekt door, en gepubliceerd op het platform

van, MAC in het kader van de uitvoering van het coaching traject, te openbaren en/of te

vermenigvuldigen, te wijzigen in de ruimste zin des woords of op enige wijze ter beschikking te

stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van MAC .

17.3. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,

handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te

wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding

van materialen.

17.4. Elke Gebruiker behoudt het eigendom, de verantwoordelijkheid voor en/of andere

toepasselijke rechten op door Gebruiker gecreëerde content.

17.5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een

inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten voordoet.

Artikel 18 Klachten

18.1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten door MAC worden aangeboden, of

anderszins klachten heeft over de Overeenkomst, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo

spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht

heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@mobileappcommunity.com

18.2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil MAC de

klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

18.3. MAC zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht

inhoudelijk reageren op de klacht.

18.4. Partijen zullen ernaar streven om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

19.1. Op elke Overeenkomst tussen MAC en Gebruiker is Belgisch recht van toepassing.

19.2. MAC heeft het recht deze gebruikersvoorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde

voorwaarden via het Platform inzien. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met een gewijzigde

versie, wordt het coaching traject onmiddellijk gestaakt per de datum van ingang van de

gewijzigde voorwaarden.

19.3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen MAC en

Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechtbank in België te Mechelen tenzij

bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.